Best Nordstrand

Best Nordstrand

Covid-19 vaksinering

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Hver bydel/kommune er ansvarlig for vaksinering.

Hver bydel/kommune er ansvarlig for vaksinering mot Covid-19 og vil innkalle personer direkte.

Alder er viktigere enn underliggende sykdommer.

Fastlegene vil sannsynligvis bidra til vaksinering først ved alder under 65 år og spesielt for de med økt risiko, men dette er ikke avklart ennå.

Det er ikke nødvendig å kontakte oss for ytterligere informasjon rundt vaksinering.

Her kan du lese mer om koronavaksinen:Korona virus

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Informasjon til deg som er pasient på Best Helse.


Til deg som er pasient på Best Helse.

Gjelder fortsatt per 23.01.2021:

Dersom du er syk med feber, sår hals eller andre luftveissymptomer, skal du ikke oppsøke BestHelse, men kontakte oss per sms/telefon slik at du kan bli undersøkt ved Feberpoliklinikken dersom du trenger legetilsyn. Dersom du kun ønsker test kan du kontakte coronatelefonen. 

Best Helse med leger og spesialister har normal arbeidstid, men forsøker å unngå konsultasjoner som ikke krever fysisk oppmøte. Leger og behandlere har mulighet for å ha telefonkonsultasjoner eller videokonsultasjoner. 

Det oppfordres også til å ikke ha lengre konsultasjoner enn 15 min.

Alle legene jobber med normal arbeidstid og kan kontaktes som før.

Det er mulig å sende sms via hjemmesiden. Vi vil forsøke å svare på viktige henvendelser vedr. helsespørsmål.

Husk at man må føge de smittevernstiltakene der hvor man bor!

Det er pga COVID-19 stor pågang på telefon og oppfordrer alle til å ta kontakt på SMS og at alle vil bli besvart, men det kan ta lang tid før de får svar pga stor pågang. 

Pasienter oppfordres til å søke helseråd vedrørende Covid-19 på FHI.no sine hjemmesider for å unngå unødige telefonhenvendelser. Legenes råd blir det samme som på FHI sine sider, da de heller ikke vet mere.

Vennlig hilsen Ola Sand
Medisinsk leder Best Helse


Her er informasjon fra myndighetene:

Folkehelseinstituttet har nå fått oversatt generell informasjon om Koronavirus og viktigheten av å holde seg oppdatert til en rekke ulike språk. Det er også oversatt informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Samme informasjonen er tilgjengelig på youtube på syv språk og tegnspråk.

Lenker til all informasjonen:Årets infuensavaksine

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Influensavaksinen kan du nå få hos din fastlege.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • Hjerteog karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helseog omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Ta kontakt med din fastlege så får du årets influensavaksine!Primærhelseteam

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

Formålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest!

BEST Helse er med i et prosjekt via Helsedirektoratet med primærhelseteam og har ansatt tre sykepleiere og en psykolog som jobber i samarbeid med leger og helsesekretærer. De vil i stor grad også ha egne konsultasjoner med pasientgrupper som vil ha nytte av dette.

Ordningen beskrives som en utvidet fastlegepraksis og innebærer en annen arbeidsfordeling og organisering av tjenestene enn det som er vanlig i dag. Ideen er at sykepleieren kan overta noen av oppgavene som fastlegene gjør i dag, men også gi en bedre oppfølging av pasienter som i dag kanskje ikke får så god oppfølging som de har behov for, for å hindre at sykdomsbildet blir mer alvorlig enn det trenger.

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister. Det vil imidlertid være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. 

Dersom du har spørsmål om primærhelseteamet ved BEST Helse ta kontakt med din fastlege.Brukerutvalg

Postet av Best Nordstrand den 11. Mar 2022

BEST Helse har et brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i Best Helse.

Brukerrådets rolle:

 • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasienter og påførende
 • Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende
 • Et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorganisasjoner

 

Brukerrådets formål er å:

 • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner og at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene
 • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester ved Best Helse

 

Brukerrådets oppgaver er å:

 • Ta initiativet til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
 • Bidra med innspill til forbedrings- og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet
 • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser
 • Bidra med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av BEST Helse
 • Ikke behandle enkeltsaker (pasientsaker), men behandle generelle saker som berører flere brukere

 

Leder Brukerutvalget Birgitta Stabenfeldt bs@bestnordstrand.no

  

Brukerrepresentanter: 

Beate Framdal Brbest2@bestnordstrand.no

Kjell Sørensen Brbest3@bestnordstrand.no

Knut Maroni Brbest4@bestnordstrand.no